Besteksmetingen van de openbare ruimte

SCHOUW BEELDBESTEK / BESTEKSMETING

Inzicht in nakomen van gemaakte kwaliteitsafspraken in het beeldbestek? Met een maandelijkse of vier wekelijkse schouw op alle te onderhouden onderdelen krijgt u inzage in de werkelijke kwaliteit. Wij voeren beeldkwaliteitsmeting uit conform de CROW Beeldsystematiek en de KOR-catalogus. Ook kunnen wij uw eigen opgestelde schaalbalken meten. We zorgen voor een duidelijke rapportage en verrekening van de besteksposten.

 

SECOND OPINION

Conflict over de uitvoering en/of ander inzicht op de uitvoeringsresultaten?  Laat een objectieve scan maken van het contract, de meetgegevens controleren of een tweede meting uitvoeren. We geven snel inzage in de constateringen en advies hoe hiermee om te gaan, zonder hierbij partij te kiezen. Desgewenst bemiddelen we in de ontstane situatie om de relatie weer op orde te krijgen. Wij bemiddelen ook voor opdrachtgevers en opdrachtnemers zoals aannemers en SW-bedrijven.

 

Meting Monitoringsplan openbare ruimte of assets

Wat is de beste methode voor jouw organisatie om de openbare ruimte te monitoren? Welke meetlocaties of assets kunnen het beste onder de loep genomen worden? Welke methodiek en frequentie is daarbij het meest ideaal? Onze vakkundige inspecteurs van Falcon-i zetten graag een monitoringsplan op maat voor je op, waarmee alles in kaart wordt gebracht. De resultaten kunnen worden gebruikt voor de communicatie naar bewoners en geven inzicht in het huidige beheersniveau.

Lees meer

Meting Directievoering en toezicht

Bij een bouw- of renovatieproject is directievoering en toezicht erg belangrijk om te zorgen dat alles goed en volgens plan verloopt. De gediplomeerde en gecertificeerde inspecteurs van Falcon-i kunnen desgewenst directievoeren of toezicht houden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Ook geven we advies met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden, contracten, meerjarenplannen, bestekken, capaciteitsberekeningen en calculaties. Daarbij gaan we ook na of werkzaamheden geclusterd kunnen plaatsvinden waardoor een efficiëntie slag gemaakt kan worden. Er zijn vele aspecten die erbij komen kijken, daarom nemen onze vakkundige inspecteurs deze zorgen graag uithanden door directievoering en toezicht te houden. Falcon-i inhuren voor directievoering en toezicht?

Meting Nulmeting van het huidige areaal

Wat is het huidige beheer- en onderhoudsniveau van uw areaal? Door de kwaliteit vast te stellen door middel van een nulmeting, kunnen concrete plannen gemaakt worden en budget vastgesteld. Wanneer we het huidige beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte of specifieke assets inzichtelijk willen maken, brengen we dat in kaart door middel van een nulmeting. De verworven informatie kan goed van pas komen bij het maken van beeldbestekken, meerjaren onderhoudsplannen of het maken van onderhoudscontracten. U krijgt op deze manier een goed beeld van de huidige situatie.

 

Meting Inventarisatie van de openbare ruimte

Via beeldsystematiek kan door middel van inventarisatie informatie verzameld worden over de algehele staat van één of meerdere beheergroepen (assets). We kunnen dit meten in meetvakken en -elementen. Door te inventariseren ontstaat inzicht  aantallen bomen, beplanting, straatmeubilair, verkeersborden, straatverlichting en/of afvalbakken.

Voldoet het aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld? Zijn er beschadigingen? De informatie die opgehaald wordt bij een inventarisatie is een goed uitgangspunt voor het maken van meerjarenonderhoudsplanningen, begrotingen of het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

De inventarisatie van Falcon-i kan op verschillende momenten plaatsvinden, daarover maken we vooraf duidelijke afspraken. Het belangrijkste is dat er voldoende input verzameld wordt om achterliggende vragen te beantwoorden.

Meting NL Schoon meting

Als gemeente zet je je actief in tegen zwerfafval. Maar werkt het ook? Resulteert het in minder zwerfafval op straat? Zijn de bewoners en ondernemers tevreden met de schoonsituatie? Bij Falcon-i zeggen we altijd; meten is weten! Goede monitoring door Falcon-i laat zien wat het effect is van de beleidsaanpak en interventies die zijn gekozen. Naast het meten van effecten helpt monitoren ook bij signaleren van trends en incidenten, en om de aanpak op tijd bij te sturen. Met de verkregen inzichten kun je als gemeente nog effectiever omgaan met tijd, geld en middelen. En op de langere termijn is het mogelijk de prestaties van je gemeente te vergelijken met anderen. Handig toch?

Meting Oracs meting

In Nederland staan steeds meer ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) en het aantal neemt nog steeds toe. De containers zijn op veel fronten een aanwinst voor steden en wijken. Maar helaas brengen ORAC’s ook een nieuw probleem met zich mee: er wordt regelmatig grofvuil naast de containers geplaatst. Deze zogenoemde ‘bijplaatsingen’ zorgen voor een verloederd straatbeeld. Falcon-i kan de situatie voor jou in kaart brengen. Zo weet je snel welke problemen er spelen en of afspraken worden nageleefd, waardoor je effectief vervolgstappen kunt maken.

 

 

Meting Gebiedskwaliteitsmetingen

Hoe wordt de kwaliteit van een gebied beleefd? Hoe voelen de bewoners zich in deze omgeving? Er zijn verschillende manieren om dit te onderzoeken. Zo organiseert Falcon-i samen met bewoners of wijkambassadeurs een buurtschouw, waarbij we met elkaar door de wijk lopen. We staan stil bij een aantal onderwerpen. Denk daarbij aan straatverlichting, de kwaliteit en de staat van het straatmeubilair en speeltuinen, plantsoenen of de aanwezigheid van zwerfvuil. Dit kan in opdracht van (deel)gemeenten, bewonersverenigingen of bijvoorbeeld woningcorporaties.

 

Meting RAW-bestekmeting / opneming

Weet jij of de opdrachtnemer voldoet aan de in het bestek afgesproken kwaliteitsniveaus? Op welke plekken is bijsturing nodig? Leeft de aannemer zijn afspraken na? Voldoet het straatbeeld aan de gestelde beeldkwaliteitseisen? Bij een beeldgestuurd contract is het belangrijk de uitgevoerde taken te controleren. We noemen dit een RAW-bestekmeting, of besteksopneming, en controleren of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de prestatie-eisen zoals zijn beschreven in het onderhoudscontact. De vaste meetfrequentie van besteksmetingen is bepaald (standaard RAW bepalingen 2015) met 1 meetronde per 4 weken, dat zijn 13 meetrondes per jaar. Wanneer niet aan de eisen is voldaan kan dit besproken worden met de aannemer. Afhankelijk van de contractafspraken is het dan mogelijk bij te sturen en/of een korting te bedingen. Een besteksmeting door ons laten uitvoeren?