Inspecties - Grijs

Het vakkundig inspecteren ligt aan de basis van beheer en onderhoud van wegen, verkeersborden, straatmeubilair, verlichting, kolken, kunstwerken, bruggen en tunnels.  We controleren of de uitvoering en het onderhoud volgens afspraak en dus ook op het gewenste kwaliteitsniveau zijn uitgevoerd. Om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen én toekomstige verrassingen te voorkomen met betrekking tot het onderhoud is het goed om met regelmaat visuele inspecties uit te voren. De uitkomst biedt vervolgens een goede houvast voor het maken van een onderhoudsplanning.  Wij inspecteren wegen conform de CROW (Kwalititeitscatalogus Openbare Ruimte), maar het is ook mogelijk om met uw eigen methodiek te inspecteren.

Grijs Wegmarkeringen

De veiligheid op de weg is van levensbelang.  Wegmarkering is daarin een zeer belangrijk onderdeel. Is alle markering nog goed zichtbaar en is de belijning nog veilig? De inspecteurs van Falcon-i brengen dit voor u in kaart. In een helder overzicht brengen we alle aspecten helder in kaart: locatie, type, materiaal, garantieduur, kwaliteit, exacte status, voldoet deze nog aan de gestelde eisen?

 

 

Grijs Kunstwerken

Wordt het kunstwerk ook werkelijk onderhouden zoals met u is overeengekomen? We nemen dit met alle plezier mee in onze inspectieronde, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Grijs Kolken

Straat- en trottoirkolken moeten worden onderhouden. Dat levert een beter en schoner  rioleringsstelsel op. Het reinigen van een hoofdriool is vele malen duurder dan goed onderhoud van kolken. Immers: deze kolken monden uiteindelijk uit in het hoofdriool.Worden de kolken in uw gemeente geledigd en gereinigd zoals u heeft afgesproken met de uitvoerende partijen? Falcon-i kan dit voor u controleren.  De uitkomsten zullen we aan u rapporteren. Daarbij maken we tevens melding van eventuele mankementen.

 

Grijs Verlichting

Zijn de straten in uw gemeente goed verlicht? Doen alle lantaarnpalen het naar behoren, worden de werkzaamheden van uw opdrachtnemers volgens afspraak uitgevoerd? De inspecties van Falcon-i leveren de zekerheid die u zoekt.

Grijs Straatmeubilair

Bankjes, speeltoestellen, fietsenstallingen. Wat is de kwaliteit daarvan in uw gemeente? De inspecties van Falcon-i geven een goed inzicht. We rapporteren de staat van onderhoud en vermelden alle mankementen en defecten. In een helder overzicht, voorzien van GPS-coördinaten, aantallen en typen.  Indien wenselijk nemen we dit mee in onze inspectierondes.

Grijs Verkeersborden

Voldoen de verkeersborden aan de eisen die u daar aan stelt? Is de kwaliteit zoals u dat heeft afgesproken met de opdrachtnemers? We controleren op vervuiling, schade, veroudering en de vereiste retroreflectiewaarde. Uiteraard beoordelen we dit op basis van het gemeentelijke kwaliteitsborgingsysteem.

Goed beheer van verkeersborden begint met een goede inventarisatie. Dit wordt vastgelegd in een rapportage. Desgewenst volgt hieruit ook een advies met betrekking tot het beheer (en dus ook vervanging of verwijdering). Uit ervaring weten we dat veel verkeersborden overbodig zijn, of niet meer voldoen binnen de verkeersmaatregel, waardoor juist onduidelijkheid onstaat.

Inventarisatie
We inventariseren alle gedetailleerde informatie per bord. Dat betreft niet alleen de kwaliteit van bord (volgens de richtlijnen van eth gemeentelijk kwaliteitsborgingssysteem), maar ook de exacte locatie, de afmeting, het model, de montage en de reflectiewaarde.

We beoordelen daarbij ook of aan de voorschriften van de BABW, het RVV en de NEN 3381 is voldaan.

 

Grijs Weginspecties

Onze wegen zijn belangrijk en goede bereikbaarheid belangrijk voor de leefbaarheid, beleving en kwaliteit van onze omgeving.  Ook in economische zin. Hoe is de staat van uw wegnet? Worden de straten en wegen onderhouden zoals met u is overeengekomen. Meten is weten. En levert meteen de juiste onderbouwing voor uw onderhoud en beheeropgave. Wij brengen het graag voor u in kaart.

CROW globale visuele inspectie

De CROW-146 a en b -globale inspectie is in Nederland de gangbare inspectiemethodiek voor openbare wegen. Met behulp van de CROW-globale visuele inspectie zijn we in staat om snel en efficiënt inzicht te krijgen in de actuele conditie van het wegennet. De resultaten van de inspectie zijn het startpunt voor het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan.

Falcon-i werkt met een team van gekwalificeerde inspecteurs. Hiermee garanderen we dat alle inspecties tijdig en van goede kwaliteit worden uitgevoerd.

 

CROW gedetailleerde visuele inspectie

De CROW-gedetailleerde inspectie is de meest uitgebreide inspectie waarbij alle schades gedetailleerd worden beoordeeld en secuur worden genoteerd zodat ook de exactie locatie van de  schade wordt  aangegeven.

 

HD-Video-inspectie

Vandaag de dag is deze manier van inspecteren geaccepteerd en biedt het vele mogelijkheden voor inspecteur en beheerder. Ook in het kader van veiligheid is deze inspectie uitermate geschikt.

 

Klein onderhoudsinspectie

Het uitvoeren van klein onderhoud is een belangrijk onderdeel van wegbeheer. Door dit onderhoud regelmatig uit te voeren blijft de verharding in goede staat, waardoor de structurele achteruitgang wordt vertraagd.

 

Vorstschade inspectie

Vorst kan behoorlijke schade toebrengen aan uw wegen, met name op asfalt-verhardingen waarbij sprake is van achterstallig onderhoud. In bestaande scheuren en gaten dringt vocht en vorst makkelijker door zodat de reeds aanwezige schade verergerd.

Belangrijk is dat de opgetreden vorstschade snel in kaart wordt gebracht en waar nodig hersteld wordt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Wij helpen u daar graag bij door het uitvoeren van een vorstschade inspectie. De locatie, de aard en de omvang van de schade wordt opgenomen en aan de hand van deze gegevens worden de herstelkosten berekend.