Inspecties - Groen

De openbare buitenruime bestaat voor een groot deel uit groen. Onze inspecteurs kunnen het bestaand groen inventariseren op basis van de CROW-normen en dit rapporteren in een 0-meting. Doel daarvan is de om huidige kwaliteit/staat van het groen te achterhalen, waarna er een plan met kostencalculatie gemaakt kan worden gemaakt om het groen te verbeteren.

Daarnaast kunnen de Falcon-i ook groen-inspecties uitvoeren waarbij gecontroleerd wordt of de werkzaamheden rondom het openbaar groen worden uitgevoerd zoals u contractueel heeft vastgelegd.

Contractueel is alles vastgelegd: het gras wordt gemaaid, de perken zijn aangeplant, de plantsoenen worden onderhouden. Onze inspecteurs controleren of alle afspraken werkelijk worden nagekomen. Met veel vakkennis en jarenlange praktijkervaring kunnen we groenbeheerders ontzorgen.

 

Groen Keuring bestaand groen

Onze inspecteurs kunnen het bestaand groen inventariseren op basis van de CROW-normen en dit rapporteren in een 0-meting. Doel daarvan is de om huidige kwaliteit/staat van het groen te achterhalen, waarna er een plan met kostencalculatie gemaakt kan worden gemaakt om het groen te verbeteren.

Daarbij meten we de overeengekomen KOR of CROW-schaalbalken en geven we een advies met betrekking tot de te nemen maatregelen, zoals het omvormen van beplanting, het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden of renovaties van gazone en bermen. Resultaten kunnen ingevoerd worden in ieder gewenst datasysteem. Vervolgens kunnen er themakaarten, begrotingen of  meerjarenramingen gemaakt worden.

 

Groen Keuring van beplanting bij nieuwe aanleg

Wordt de beplanting daadwerkelijk aangelegd zoals is vastgelegd in het bestek?  Komen de kwaliteit, gezondheid, grootte en maatvoeringen overeen met de bestekbeschrijving? Zijn alle afspraken nagekomen?

Tijdens de levering is een van de inspecteurs van Falcon-i aanwezig, zij beschikken over veel praktijkervaring, waar u als opdrachtgever optimaal van kunt profereren. Zo kunnen zij oa de geschikte locaties voor in inkuilen aangeven, het plantmateriaal keuren, checken of de nazorg goed in acht wordt genomen (bewatering, afdekken en inkuilen) en in overleg afspraken maken naar aanleiding van het onverhoopt niet nakomen van kwaliteitseisen. Natuurlijk wordt dit vastgelegd in een rapportage.

Groen Beplanting in vakken (0-meting kwaliteit van het bestaande groen)

Hoe is de staat van de beplanting in uw wijk, buurt of omgeving. Komt uw aannemer alle afspraken na voldoet het groen aan de kwaliteit en eisen die u daarvoor heeft gesteld? Wij controleren dit aan de hand van de maatstaven die u hanteert. Dit doen we voor gemeentes, provinicies en vastgoedpartijen. Ook het maken van onderhoudsplannen of begrotingen voor herstelwerkzaamheden kunnen we verzorgen, waarmee een goede leidraad ontstaat voor het onderhoud op de lange termijn.

Groen Bomen

Bij de inspectie van bomen controleren wij uw hele bomenbestand op veiligheid en vitaliteit. Dit verwerken we in een duidelijke rapportage. Indien wenselijk geven we daarbij ook een onderhoudsadvies.

Bomen Effect Analyse (BEA)

Soms kan er een verandering in de openbare ruimte plaatsvinden die gevolgen heeft voor de bestaande bomen. Bijvoorbeeld bij een reconstructie een een ruimtelijke herontwikkeling. Dan kan het van waarde zijn om al vooraf inventariseren wat de gevolgen kunnen zijn voor de betreffende bestaande bomem. Dat maken we inzichtelijk in een Bomen Effect Analyse (BEA).

Wij zullen zowel bovengronds – als ondergronds onderzoek uitvoeren. Het uitgangspunt is daarbij dat de bomen op dezelfde plaats duurzaam blijven behouden.  We zullen de effecten weergeven én advies geven met betrekking tot alternatieve keuzemogelijkheden.

Boomveiligheidscontrole – VTA –  en inspectie

De boomeigenaar is verantwoordelijk voor het boomveiligheid en moet eventuele risico’s door gebreken zien te beperken. U bent daarbij verplicht de bomen systematisch visueel te laten inspecteren door een deskundige. Falcon-i heeft gediplomatiseerde deskundigen in dienst die dit kunnen controleren, veiligheidsproblemen kunnen constateren en (indien gewenst) ook acties kunenn ondernemen zodat eventuele gebreken direct verholpen kunnen worden.

Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van de VTA-methode (Visual Tree Assessment), waarbijbbomen visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken.

 

Toezicht houden op bomen (bomenwacht)

Bij herontwikkelingen of andere veranderingen in de openbare ruimte moeten bestaande bomen het vaak ontgelden.  Om ervoor te zorgen dat de bomen gespaard blijven kunt u ons als bomenwacht inschakelen.  We zorgen tijdens de werkzaamheden voor de bescherming van de bestaande bomen en zullen in een rapportage uitwerken hoe we dit in de praktijk hebben uitgevoerd.