Metingen

Hoe kunt u meten of het gewenste en in het bestek omschreven kwaliteitsniveau wordt behaald? Gelukkig is het onderhoudsniveau van openbare voorzieningen gestandaardiseerd en daardoor ook meetbaar. We kunnen deze prima toetsen en schouwen. Door de juiste kwaliteitsbeschrijvingen, het goed toezichthouden en het monitoren van het onderhoud is het mogelijk om kosten goed inzichtelijk te maken én daardoor te besparen.

Meting Monitoringsplan

Wat is de beste methode voor uw organisatie om de openbare ruimte te monitoren? Welke meetlocaties kunnen het beste onder de loep genomen worden? Welke methodiek en frequentie is daarbij het meest ideaal? Dit is afhankelijk van de achterliggende vraag of reden die ten grondslag ligt aan de monitoring. Wil men op bestuurlijk niveau weten of ambities behaald zijn, moet er een aanbesteding plaatsvinden of moet gecontroleerd worden of de opdachtnemers alle werkzaamheden volgens contract hebben uitvoerd?

In het monitoringsplan schrijven we hoe de data het beste kan worden verzameld, volgens welke methode en nemen daarin ook op hoe de opgehaalde informatie en beschikbare data moet worden vertaald en ingezet.

Meting Directievoering en toezicht

De gediplomeerd en gecerificeerde inspecteurs Falcon-i kunnen desgewenst directievoeren of toezicht houden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Ook geven we advies met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden, contracten, meerjarenplannen, bestekken, capaciteitsberekeningen en calculaties. Daarbij gaan we ook  na of werkzaamheden geclusterd kunnen plaatsvinden waardoor een efficientieslag gemaakt kan worden.

 

Meting Nulmetingen

Wat is het huidige beheer- en onderhoudsniveau? Wanneer we dit inzichtelijk willen maken, brengen we dat in kaart door middel van een 0-meting. De verworven informatie kan goed van pas komen bij het maken van beeldbestekken, meerjarenplannen of het maken van onderhoudscontracten. Iedereen krijgt op deze manier een goed beeld van de beginsituatie.

 

Meting Inventarisaties

Via beeldsystematiek kan door middel inventarisatie informatie verzameld worden over de algehele staat van één of meerdere beheergroepen. We kunnen dit meten in meetvakken en -elementen.  Door te inventariseren ontstaat overzicht en inzicht in de vakken met betrekking tot de aantallen bomen, beplanting, straatmeubilair verkeersborden, straatverlichting of afvalbakken.

Voldoet het vak aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld? Zijn er beschadigingen? De informatie die opgehaald wordt bij een inventarisatie is een goed uitgangspunt voor het maken van meerjarenplanningen, begrotingen of het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

De inventarisatie kan op verschillende momenten plaatsvinden, daarover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Het belangrijkste is dat er voldoende input verzameld wordt om de achterliggende vragen te beantwoorden.

Meting NL Schoon meting

U zet zich als gemeente actief in tegen zwerfafval. Maar werkt het ook? Resulteert het in  minder zwerfafval op straat? Zijn de bewoners en ondernemers tevreden met de schoonsituatie? Meten is weten. Goede monitoring laat zien wat het effect is de beleidsaanpak en de interventies die u kiest. Naast het meten van effecten helpt monitoren ook bij signaleren van trends en incidenten, en om de aanpak op tijd bij te sturen. Met de verkregen inzichten kun u als gemeente nog effectiever omgaan met tijd, geld en middelen. En op de langere termijn is het mogelijk de prestaties van uw gemeente te vergelijken met anderen. Dat is handig!

Meting Oracs meting

In Nederland staan steeds meer ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) en het aantal neemt nog steeds toe. De containers zijn op veel fronten een aanwinst voor steden en wijken. Maar helaas brengen ORAC’s ook een nieuw probleem met zich mee: er wordt regelmatig grofvuil naast de containers geplaatst. Deze zogenoemde ‘bijplaatsingen’ zorgen voor een verloederd straatbeeld en doen daarmee afbreuk aan het straatbeeld. Falcon-i kan de situatie voor u in kaart brengen. Zo weet u snel welke problemen er spelen en/of afspraken worden nageleefd.

Meting Gebiedskwaliteitsmetingen

Hoe wordt de kwaliteit van een gebied beleefd? Hoe voelen de bewoners zich in deze omgeving? Er zijn verschillende manieren om dit te onderzoeken. Zo organiseert Falcon-i samen met bewoners of wijkambassadeurs een buurtschouw, waarbij we met elkaar door de wijk lopen. We staan stil bij een aantal onderwerpen. Denk daarbij aan straatverlichting, de kwaliteit en de staat van het straatmeubilair en speeltuinen, plantsoenen of de aanwezingheid van zwerfvuil. Dit kan in opdracht van (deel)gemeenten, bewonersverenigingen of bijvoorbeeld woningcorporaties.

Meting Bestekmeting / opneming

Weet u of de opdrachtnemer voldoet aan de in het bestek afgesproken kwaliteitsniveaus? Op welke plekken is bijsturing nodig? Leeft de aannemer zijn afspraken na? Voldoet het staatbeeld aan de gestelde beeldkwaliteitseisen?  Bij een beeldgestuurd contract is het belangrijk de uitgevoerde taken te controleren. We noemen dit besteksmeting of opneming en controleren of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de prestatieeisen zoals zijn beschreven in het onderhoudscontract.  De vaste meetfrequentie van besteksmetingen is bepaald (standaard RAW bepalingen 2015) met 1 meetronde per 4 weken, dat zijn 13 meetronden per jaar. Wanneer niet aan de eisen is voldaan kan dit besproken worden met de aannemer. Afhankelijk van de contractafspraken is het dan mogelijk om bij te sturen en/of een korting te bedingen.